Tượng Rồng

Mã số: LO 029

Cao:28cm   Rộng: 18cm

Mã số: LO 030

Cao:55cm   Rộng: 27cm

Mã số: RONG 001

Cao:13cm   Rộng: 13cm

Mã số: RONG 018

Cao:15cm   Rộng: 15cm

Mã số: LT 053

Cao: 42cm    Rộng: 16cm

Mã số: RONG 019

Cao:31cm   Rộng: 27cm

Mã số: RONG 022

Cao:16cm   Rộng: 29cm

Mã số: RONG 020

Cao:25cm   Rộng: 41cm

Mã số:: CV 097

Cao:15cm   Rộng: 13cm

       

Mã số: RONG 002

Cao:24cm   Rộng: 24cm

       

Mã số: CV 021 R

Cao:11cm   Rộng: 10cm