Tượng Quan Công cưỡi ngựa

Mã số: QC 025

Cao:63cm   Rộng: 57cm

Mã số: QC 017

Cao:38cm   Rộng: 32cm

Mã số: QC 037

Cao:22cm   Rộng: 24cm

Mã số: QC 039

Cao:30cm   Rộng: 30cm

  

Mã số: QC 048

Cao:37cm   Rộng: 36cm