Quà tặng sếp

Mã số: NGHE 029

Cao: 32cm    Rộng: 43cm

 

 Mã số: DE 009

Cao:29cm   Rộng: 31cm

 

Mã số: NGUA 003

Cao: 30cm    Rộng: 28cm

Mã số: CV 071

Cao: 45cm    Rộng: 34cm

Mã số: GA 012

Cao: 48cm    Rộng: 41cm

 

Size1: Mã số: NGUA 008 NAU
            Cao: 29cm   Rộng: 26cm
            Giá: 895.000 VND
                   
Size2: Mã số: NGUA 009
            Cao: 40cm    Rộng:37cm
            Giá: 2.690.000 VND

Cao:41cm   Rộng: 28cm
Giá: 2.390.000 VND


       

Mã số: NGHE 026

Cao:20cm   Rộng:23cm

 

Mã số: QC 044

Cao: 43cm   Rộng: 25cm

Mã số: QC 017

Cao:38cm   Rộng: 32cm

Mã số: DL 061

Cao: 14cm   Rộng: 21cm

 Mã số: DL 028
 Cao: 30cm   Rộng: 19cm
           

Mã số: DL 130

Cao: 26cm   Rộng: 16cm

Mã số: DL 140

Cao: 35cm   Rộng: 23cm

     

Mã số: DL 129

Cao:39cm   Rộng: 40cm