Quà tặng sếp

Mã số:: DL 075

Cao:17cm   Rộng: 17cm

Mã số: QC 044

Cao: 43cm   Rộng: 25cm

Mã số : LT 050

Cao:66cm   Rộng: 39cm

Mã số: QC 017

Cao:38cm   Rộng: 32cm

Mã số: TDA 010

Cao:38cm   Rộng: 20cm

       

Mã số: TDA 017

Cao:34cm   Rộng: 18cm

        

Mã số: TDA 005

Cao:22cm   Rộng: 29cm

       

Size1: Mã số: NGUA 008 NAU
            Cao: 29cm   Rộng: 26cm
            Giá: 982.000 VND
                   
Size2: Mã số: NGUA 009
            Cao: 40cm    Rộng:37cm
            Giá: 3.680.000 VND

Cao:41cm   Rộng: 28cm
Giá: 2.390.000 VND


       

Mã số: DL 003

Cao:42cm   Rộng: 36cm

Mã số: NGHE 024

Cao: 15cm    Rộng: 19cm

Mã số: RONG 019

Cao:31cm   Rộng: 27cm

Mã số: GA 012

Cao: 48cm    Rộng: 41cm

 

Mã số:: CV 077

Cao:24cm   Rộng: 25cm

     

Mã số: CV 071

Cao: 45cm    Rộng: 34cm