Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni

Mã số: PH 055

Cao:60cm   Rộng: 26cm

  Mã số: PH 009
  Cao:18cm-Rộng:11cm
 

Mã số: PH 057 NAU

Cao: 35cm    Rộng: 23cm

Mã số: PH 071

Cao: 21cm    Rộng: 15cm

Mã số: PH 069

Cao: 50cm    Rộng: 18cm

Mã số: PH 045

Cao: 23cm    Rộng: 13cm

       

Mã số: PH 084

Cao: 11cm    Rộng: 25cm

Mã số: PH 079

Cao: 28cm    Rộng: 12cm