Gạt tàn

Mã số: GT 011

Cao: 8cm  Rộng: 19cm  Sâu: 13cm

Mã số: GT 017 Cao: 7cm    Rộng: 12cm

Mã số: GT 014

Cao:9cm   Rộng: 14cm

Mã số: GT 032

Cao:11cm   Rộng: 18cm

Mã số: GT 031

Cao:9cm   Rộng: 15cm