Đồ lưu niệm

Cao:30cm   Rộng: 14cm
Giá: 440.000 VND
       

Size1: Mã số: NGU 008 N
            Cao: 29cm   Rộng: 26cm
            Giá: 750.000 VND
                   
Size2: Mã số: CHUA 009
            Cao: 40cm    Rộng:37cm
            Giá: 2.460.000 VND

Cao:12cm   Rộng: 12cm
Giá: 312.000 VND

Size1: Mã số: DL 075            Cao: 17cm  Rộng: 17cm            Giá: 506.000 vnd                   Size2: Mã số: DL 050            Cao: 26cm  Rộng: 27cm            Giá: 1.260.000 vnd
                    Size3: Mã số: DL 143            Cao: 10cm  Rộng: 10cm            Giá: 255.000 vnd
                    Size4: Mã Số: DL 074            Cao: 7 cm  Rộng: 7.5cm            Giá: 117.000 vnd
                   
 

 Cao:22cm   Rộng: 14cm
Giá: 545.000 VND

Cao:25cm   Rộng: 18cm
Giá: 640.000 VND
        
Cao: 22cm    Rộng: 27cm
Giá: 680.000 vnd  
        

 Cao:33cm   Rộng: 13cm
Giá: 605.000 VND

Cao:28cm   Rộng: 18cm
Giá: 665.000 VND
       

Cao:45cm   Rộng: 14cm
Giá: 1.150.000 VND        

Cao:31cm   Rộng: 15cm
Giá: 880.000 VND

 

        

Cao: 15cm    Rộng: 19cm
Giá: 990.000 vnd