Đồ lưu niệm

Mã số:: DL 075

Cao:17cm   Rộng: 17cm

Mã số: LO 065

Cao:12cm   Rộng: 12cm

Mã số: CG 070

Cao:22cm   Rộng: 27cm

        

Mã số: CG 048

Cao:33cm   Rộng: 13cm

 

Mã số: CHUA 018

Cao:30cm   Rộng: 14cm

Size1: Mã số: NGUA 008 NAU
            Cao: 29cm   Rộng: 26cm
            Giá: 982.000 VND
                   
Size2: Mã số: NGUA 009
            Cao: 40cm    Rộng:37cm
            Giá: 3.680.000 VND

Mã số: NGHE 024

Cao: 15cm    Rộng: 19cm

Mã số:: DE 003

Cao:25cm   Rộng: 18cm


        

Mã số: TDA 012

Cao:21cm   Rộng: 11cm

Mã số: CV 066

Cao:22cm   Rộng: 14cm

Mã số: DE 008

Cao: 22cm    Rộng: 26cm


         

Mã số:: CV 106

Cao:24cm   Rộng: 18cm

 

Mã số: DL 132

Cao: 18cm  Rộng: 14cm