Bình hoa đẹp

Mã số: LO 012

Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

Mã số:: LO 031

Cao:41cm   Rộng: 22cm

Mã số:: LO 072

Cao:41cm   Rộng: 28cm

 

Mã số: LO 003

Cao:29cm   Rộng: 19cm

Mã số: LO 024

Cao:70cm   Rộng: 43cm

Mã số: LO 048

Cao:43cm   Rộng: 24cm

Mã số: LO 029

Cao:28cm   Rộng: 18cm

Mã số: LO 030

Cao:55cm   Rộng: 27cm

Mã số:: LO 064

Cao: 19cm   Rộng:14cm

Mã số: LO 008

Cao: 19cm  Rộng: 16cm  Sâu: 10cm

Mã số: LO 047

Cao:48cm   Rộng: 30cm

Mã số: LO 066

Cao:33cm   Rộng: 20cm

Mã số: LO 044

Cao:40cm   Rộng: 28cm