Bình bông

Mã số: LO 012

Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

Mã số: LO 068

Cao:33cm   Rộng: 21cm
        

Mã số:: LO 031

Cao:41cm   Rộng: 22cm

Mã số:: LO 072

Cao:41cm   Rộng: 28cm

 

Mã số: LO 003

Cao:29cm   Rộng: 19cm

Mã số: LO 024

Cao:70cm   Rộng: 43cm

Mã số: LO 048

Cao:43cm   Rộng: 24cm

Mã số: LO 030

Cao:55cm   Rộng: 27cm

Mã số: LO 010

Cao:30cm   Rộng: 14cm

Mã số: LO 013

Cao:24cm   Rộng: 16cm

Mã số: LO 008

Cao: 19cm  Rộng: 16cm  Sâu: 10cm

Mã số: LO 066

Cao:33cm   Rộng: 20cm

Mã số: LO 044

Cao:40cm   Rộng: 28cm