Đồ lưu niệm

Mã số: GT 003
Cao: 15cm  Rộng: 22cm  Sâu: 13cm
Giá: 498.000VND

Mã số: CHUA 018

Cao: 30cm  Rộng: 16cm  Sâu: 7,5cm

Giá: 440.000 vnd
       

Size1: Mã số: DL 075
           Cao: 18 cm    Rộng:18cm
           Giá: 506.000  VND
                   Size2: Mã số: DL 050            Cao: 26cm  Rộng: 27cm            Giá: 1.260.000 vnd
                    Size3: Mã số: DL 143            Cao: 10cm  Rộng: 10cm            Giá: 255.000 vnd
                    Size4: Mã Số: DL 074            Cao: 7 cm  Rộng: 7.5cm            Giá: 117.000 vnd
                   
 

 
Mã số: CG 008 Đ
Cao: 29,5cm  Rộng: 8,5cm  Sâu: 12,5cm
Giá: 880.000 vnd
        

Lọ hoa sen

Mã số: LO 065
Cao: 11.5cm Rộng: 13cm Sâu: 10.5cm
Giá: 312.000 vnd

Mã số: ga 014
Cao: 24cm   Rộng: 16cm
Giá: 460.000 VND
        
Mã số:  DE 003
Cao: 26 cm    Rộng:16 cm
Giá: 640.000 VND
        

Mã số: NGHE 024
Cao: 15cm    Rộng: 10cm  Sâu: 20cm (mỗi bức)
Giá: 990.000 VND

Mã số: DE 008
Cao: 22cm   Rộng: 25cm
Giá: 770.000 VND
       
Mã số: CV 066
Cao:23 cm    Rộng: 15cm
Giá: 545.000 VND

Mã số: CV 069
Cao: 10cm  Rộng: 19.5cm  Sâu: 13 cm
Giá: 380.000VND

 
Size1: Mã số: NGUA 008           
Cao:         
Giá:750,000 vnd
         

Size2: Mã số: NGUA 009          
Cao: 40,5cm  Rộng: 37cm           
Giá: 2.460,000 vnd
       

Mã số: CG 070
Cao: 28cm    Rộng: 23cm
Giá: 680.000 VND
        

Mã số: CG 048
Cao: 33cm  Rộng: 12cm  Sâu: 17cm
Giá: 605.000VND

Tượng cô gái nữ sinh

 

Tượng cô gái nghệ thuật

 

Tượng nghệ thuật để bàn

 

 

 


       

Mã số: CG 068

Cao: 28cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 10cm

Giá: 665,000 vnd
       

Mã số: HO 002
Cao: 35cm  Rộng: 24cm
Giá: 1,760,000 vnd
       

 Mã số: CG 009
Cao: 45cm  Rộng: 14cm  Sâu: 17,5cm
Giá: 1.150.000 vnd
        

Mã số: TDA 012
Cao: 22cm    Rộng: 12cm
Giá: 822.000 VND
         Bộ Phúc Lộc Thọ - Bộ Tam Đa  
Mã số: NK 026
Cao:19cm   Rộng:22cm
Giá: 620.000 VND
      
Mã số: DL 139
Cao: 5,5cm   Rộng: 7cm
Giá: 70.000 VND