Trang trí nội thất,

Mã số: NGHE 028
Cao: 20cm    Rộng: 28cm
Giá: 1.110.000 VND
       
Mã số: CV 005
Cao: 41cm  Rộng: 29cm
Giá: 1,880,000 vnd
       

Mã số: KHI 010
Cao: 20.5cm   Rộng: 16cm   Sâu: 5.5cm
Giá: 360.000 VND
        

Mã số: LO 024
Cao: 70cm  Rộng: 43.5cm  Sâu: 33cm
Giá: 4.800.000 VND
        
 

Bình hoa cỡ lớn phù hợp làm quà tặng

 

Mã số: BCG 013
Cao: 34cm
Giá: 1.540.000VND
        

Mã số: BCG 014
Cao: 30cm     Rộng: 15cm
Giá: 1.540.000 VND
        

size1: Mã số: PH 067
           Cao:25cm    Rộng: 13cm
           Giá: 476.000 VND
                  

Size2: Mã số: PH 081

           Cao: 16.5cm  Rộng: 9cm

           Giá: 265.000 vnd
                  

Mã số: TDA 012
Cao: 22cm    Rộng: 12cm
Giá: 714.000 VND
        Bộ Phúc Lộc Thọ - Bộ Tam Đa

Mã số: QC 002
Cao: 28.5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.050.000VND
        

Mã số: LT 050
Cao: 65cm  Rộng: 40cm
Giá: 4.320.000 vnd
       

Mã số: CV 072
Cao: 17cm    Rông: 17cm
Giá: 402.000 VND
        

Mã số: CG 043
Cao: 33cm  Rộng: 8.5cm  Sâu: 8cm
Giá: 340.000VND
       

Mã số: CG 019
Cao: 29cm    Rộng: 21cm
Giá: 570.000 VND
       
      

Mã số: CG 079
Cao: 26cm    Rộng: 15cm
Giá: 480.000 VND
       

 
Mã số: CG 008 Đ
Cao: 29,5cm  Rộng: 8,5cm  Sâu: 12,5cm
Giá: 480.000 vnd
        
Mã số: DE 007
Cao: 12cm   Dài: 16cm
Giá: 242.000 VND
     
Mã số: DE 012
Cao: 16cm    Rộng : 24cm
Giá: 512.000 VND
       
Mã số: CV 100
Cao: 14cm   Rộng: 12cm
Giá: 258.000 VND
      
Mã số: DE 008
Cao: 22cm   Rộng: 25cm
Giá: 670.000 VND
       
Size1: Mã số: DL 028
           Cao: 30cm   Rộng: 19cm
           Giá: 590.000 VND
                 
Size2: Mã số: DL 027
            Cao: 45cm   Rộng: 27cm
            Giá: 1.480.000 VND
                   Quà tặng tết Bính Thân, tượng Di Lặc dâng vàng dâng ngọc
Mã số: DL 083
Cao: 70cm    Rộng: 45cm
Giá: 4.500.000 VND
       Quà tết tặng sếp, Tượng Phật Di Lặc cao cấp
Mã số: DL 132
Cao: 8cm   Dài: 15cm
Giá: 152.000 VND
       
Mã số: DL 095
Cao: 23cm   Rộng: 24cm
Giá: 610.000 VND
       
Mã số: DL 077
Cao: 20cm    Rộng: 20cm
Giá: 488.000 vnd
       
Mã số: DL 089
Cao: 18cm    Rộng: 28cm
Giá: 850.000 VND
       Quà tết tặng người thân, tượng Di Lặc ngũ tặc.
Mã số: DL 124
Cao: 34cm   Rộng: 22cm
Giá: 1.050.000 VND
         Quà tết Bính Thân, Tượng Di Lặc thả tiền vàng
Mã số: DL 091
Cao: 12cm    Rộng: 14cm
Giá: 232.000 VND
        
Mã số: DL 141
Cao: 32cm    Rộng: 21cm
Giá: 830.000 VND
       
Mã số: DL 084
Cao:55cm    Rộng: 37cm
Giá: 3.100.000 VND
        Quà tết 2016, tượng Di Lặc đứng đài sen.
Mã số: CV 106
Cao: 24cm   Rộng: 16cm
Giá: 420.000 VND
        
Mã số: GA 012
Cao: 48cm   Rộng: 41cm   Sâu: 19cm
Giá: 1.650.000 VND
       
Mã số: CV 085
Cao: 24 cm    Rộng: 30cm
Giá: 725.000 VND
   
Mã số: NK 025
Cao: 42cm    Rộng:21cm
Giá: 1.170.000 VND
       

Mã số: LO 047
Cao: 31cm  Rộng: 27cm  Sâu: 17cm
Giá: 2.260.000VND
       

Mã số: LO 025
Cao:
Giá: 1,480,000 vnd
       
 
   
Mã số: LO 073
Cao: 48cm  Rộng: 24cm
Giá: 1,550,000 vnd
        

Mã số: LO 011

Cao: 36cm  Rộng: 18,5cm  Sâu 14,5cm

Giá: 1,360,000 vnd
       

Mã số: DL 134
Cao: 22cm   Rộng: 28cm
Giá: 1.090.000 VND
              Quà tặng tết Bính Thân, lọ hoa Di Lặc

Mã số: LO 002

Cao: 22cm  Rộng: 14,5cm  Sâu 17cm

Giá: 850,000 vnd
       

Mã số: LO 022
Cao: 31cm  Rộng: 27cm  Sâu: 17cm
Giá: 1.360.000VND
        

Size1: Mã số: LO 046
           Cao: 30.5cm  Rộng: 18.5cm  Sâu: 14cm
           Giá: 1.070.000VND
                   

Size2: Mã số: LO 012

           Cao: 44 cm  Rộng 24 cm

           1.650.000 vnd  
            

Mã số: CV 067
Cao:16cm   Rộng: 18 cm
Giá: 450.000 VND
       

Mã số: CV 069
Cao: 10cm  Rộng: 19.5cm  Sâu: 13 cm
Giá: 360.000VND
        

Mã số: RONG 001

Cao: 12,5cm  Rộng: 13cm  Sâu: 5cm

Giá: 185,000 vnd
        

Mã số: RONG 018
Cao: 15cm  Rộng: 15.5cm  Sâu: 5cm
Giá: 252.000VND
        

Mã số: HO 039
Cao: 41cm    Rộng: 27cm
Giá: 678.000 VND
      
 
Size1: Mã số: NGUA 008           
Cao:         
Giá:664,000 vnd
         

Size2: Mã số: NGUA 009          
Cao: 40,5cm  Rộng: 37cm           
Giá: 2.120,000 vnd
       
Mã số: CV 021 N
Cao: 12cm   Rộng: 11cm
Giá: 132.000 VND
        

 

Mã số: CV 099
Cao: 15cm   Rộng: 12cm
Giá: 280.000 VND
        
Mã số: DL 111
Cao: 32cm   Rộng: 25cm
Giá: 740.000 VND
       Quà tặng tết 2016, tượng Di Lặc
Mã số: DL 061
Cao: 15cm   Rộng: 21cm
Giá: 560.000 VND
       
Mã số: HO 003
Cao: 21cm   Rộng: 10cm
Giá: 460.000 vnd
       
Mã số: DL 129
Cao: 40cm    Rộng: 40cm
Giá: 2.040.000 VND
      

Size1: Mã số: KHI 009
           Cao: 25cm   Rộng: 15cm
           Giá: 422.000 VND
                   

Size2: Mã số: CV 101

           Cao: 14.5 cm  Rộng: 11.5cm

           Giá: 258.000 vnd
                 
Quà tặng tết Bính Thân khỉ như ý

Size1: Mã số: QC 041
            Cao: 25cm    Rộng: 18cm
            Giá: 695.000 VND
                   
Size2:  Mã số: QC 020
             Cao:30cm   Rộng: 24cm
             Giá: 880.000 VND
                    Quà tết ý nghĩa, tượng Quan Công
Mã số: CV 050
Cao: 17cm   Rộng: 13cm
Giá: 340.000 VND
       
Size1: Mã số: NGUA 018
            Cao: 14cm    Rộng: 18cm
            Giá: 470.000 VND
                   

Size2:  Mã số: NGUA 019
             Cao: 17cm   Rộng: 21cm
             Giá: 618.000 VND
                   

Size3:  Mã số: NGUA 020
             Cao: 23cm   Rộng: 31cm
             Giá: 755.000 VND
                    
Mã số: TDA 017
Cao: 33cm    Rộng:18cm
Giá: 1.580.000 VND
        
Mã số: CHUA 032
Cao:50cm    Rộng: 23cm
Giá:  610.000 VND
        
Size1: Mã số: CHUA026
           Cao: 49.5cm    Rộng: 26cm  Sâu: 14cm
           Giá: 780.000VND
                  
Size2: Mã số: CHUA 025           Cao: 32,5cm  Rộng: 17cm           Giá: 388.000 vnd
                 
 
Mã số: HO 006
Cao: 30cm   Rộng: 18cm
Giá: 1.090.000 vnd
          
Mã số: CV 076
Cao:17cm    Rộng: 20cm
Giá: 476.000 VND
       

Mã số: CG 045

Cao: 30cm  Rộng: 22cm  Sâu: cm

Giá: 548,000 vnd
       

 Mã số: CG 009
Cao: 45cm  Rộng: 14cm  Sâu: 17,5cm
Giá: 980.000 vnd
        
Size1:  Mã số: CG 047
           Cao: 24cm    Rộng: 13cm
            Giá: 350.000 VND
                   
size2:   Mã số: CG 048
            Cao:33cm   Rộng: 17cm
             Giá: 512.000 VND
                   

Mã số: CG 005

Cao: 40cm  Rộng: 19cm  Sâu: 9,5cm

Giá: 820,000 vnd
       

Mã số: DL 117
Cao: 31cm  Rộng: 38cm  Sâu: 14cm
Giá: 1.165.000 vnd
       

Mã số: DL 131
Cao: 38cm   Rộng: 50cm
Giá: 2.260.000 VND
       Quà tặng tết đầy ý nghĩa, Tượng Di Lặc gánh như ý
Mã số: HO 033
Cao: 32cm    Rộng: 24cm
Giá: 820.000 VND
       

Mã số: CG 076

Cao: 27,5cm  Rộng: 15,5cm  Sâu:12,5cm

Giá: 480,000 vnd
       

Mã số: CG 068

Cao: 28cm  Rộng: 17,5cm  Sâu: 10cm

Giá: 570,000 vnd
       

Mã số: HO 002
Cao: 35cm  Rộng: 24cm
Giá: 1,530,000 vnd
       

Mã số: HO 020
Cao: 30cm  Rộng: 16.5cm  Sâu: 11.5cm
Giá: 470.000 vnd
       

Mã số: CG 048
Cao: 33cm  Rộng: 12cm  Sâu: 17cm
Giá: 512.000VND
       

Mã số: DL 027

Cao: 44,5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 20cm

Giá: 1,480,000 vnd
        

Mã số: DL 133
Cao: 32cm    Rộng: 32cm
Giá: 1.090.000 VND
       

Mã số: QC 037
Cao: 22.5cm  Rộng: 24cm  Sâu: 9cm
Giá: 572.000VND
       

Mã số: RONG 019
Cao: 31cm Rộng: 28cm Sâu: 12cm
Giá:1.145.000 vnd
 Quà tặng tết, linh vật rồng.

Mã số: NGUA 022

Cao: 17,5cm  Rộng: 35cm  Sâu: 12cm

Giá: 792.000 vnd
       

Mã số: CV 002
Cao: 26.5cm  Rộng: 26cm  Sâu: 15cm
Giá: 664.000VND
        

Mã số: NGHE 004
Cao: 19cm   Rộng: 11cm   Sâu: 16cm (mỗi bức)
Giá: 670.000 VND
       

Mã số: NGHE 022
Cao: 26.5cm   Rộng: 26cm   Sâu: 18cm
Giá: 1.830.000 VND 
        

Mã số: NGHE 024
Cao: 15cm    Rộng: 10cm  Sâu: 20cm (mỗi bức)
Giá: 850.000 VND
       

Mã số: CV 071
Cao: 44 cm    Rộng: 36cm
Giá: 2.030.000  VND
        

Chim đại bàng luôn là biểu tượng cho sức mạnh, lòng can đảm, tầm nhìn xa và tính quyết đoán. Nếu như sư tử là chúa tể của rừng xanh thì đại bàng chính là chúa tể của bầu trời.
Mã số: NGHE 015
Cao: 23cm    Rộng: 19cm
Giá: 1.300.000 VND