Tượng thờ

Mã số: PH 066

Cao: 27 cm

Rộng: 16 cm

Giá: 480.000 vnd

Mã số: PH 052
Cao: 44.5cm  Rộng: 30.5cm  Sâu: 29.5cm
Giá: 1.840.000 VND

Đức Phật A Di Đà là ai?

Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc, cách xa chúng ta đến " mười muôn ức cõi". Đức Phật Thích Ca thấy nhân duyên lớn của chúng sinh ở Ta Bà với đức phật A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc nên đã giới thiệu pháp môn tịnh độ tới 

Mã số: PH 056
Cao: 15cm    Rộng: 47cm
Giá: 755.000 VND

Mã số: PH 058

Cao: 56cm  Rộng: 21cm  Sâu: 18cm

Giá: 2,350,000 vnd

Mã số: PH 055
Cao: 60cm  Rộng: 26cm  Sâu: 25cm (mỗi bức)
Giá: 10.350.000 vnd  (cả bộ 3 vị)
         
Tượng Tam Thế Phật thể hiện Phật Đạo bao trùm tất cả: quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là bộ tượng thờ chủ yếu của Phật Giáo, thường chiếm vị trí trang trọng nhất trong chùa. Để tạo ra một nơi thờ Phật tối thiểu chỉ cần ba bức tượng này là đủ. 

Mã số: PH 065
Cao: 48cm  Rộng: 40,5cm  Sâu: 27,5cm
Giá: 3,480,000 vnd

 

size1: Mã số: QC 003 
          Cao: 40cm    Rộng: 24cm
          Giá: 1.510.000 VND
                 

Size2: Mã số: QC 045
           Cao: 30cm  Rộng: 15cm
           Giá: 780.000 vnd
                 

Mã số: PH 012
Cao: 39cm  Rộng: 27.5cm  Sâu: 24cm
Giá: 1.340.000VND

 

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát

 

Tượng Phật Quan Âm

 

Tượng Bồ Tát Quán Tự Tại


       

Mã số: PH 073
Cao: 29cm Rộng: 16.5cm Sâu: 17cm
Giá: 550.000 vnd


Tượng Phật A Di Đà
Mã số: DL 092
Cao: 25cm    Rộng: 19cm
Giá: 470.000 VND
       
Size 1:  Mã số: PH 008
     Cao:10cm-Rộng:6cm
            Giá: 112.000 VND
                    

Size 2:  Mã số: PH 007
    Cao:14cm-Rộng:8cm
             Giá: 162.000 VND
                   

Size 3:  Mã số: PH 009
    Cao18cm-Rộng:11cm
             Giá: 271.000 VND
                   

Size 4:  Mã số: PH 002
     Cao:25cm- Rộng:14cm
             Giá: 488.000 VND
                    

Mã số: PH 080

Cao: 33cm  Rộng: 22cm  Sâu: 10cm

Giá: 644,000 vnd
       

 Mã số: PH 023
Cao:68cm Rộng::
 Giá:3.300.000 vnd 
       

Mã số: PH 085
Cao: 35cm    Rộng: 23cm
Giá: 980.000 VND
       
     

Mã sô: PH 069
Cao: 50cm    Rộng: 18cm
Giá: 1.480.000 VND
       

Mã số: PH 079
Cao:28cm   Rộng:13
Giá: 440.000 VND
       
 

Mã số: QC 051
Cao: 41cm
Giá: 3.650.000 VND
       
Tượng Quan Công là món quà tết tặng người thân rất ý nghĩa

Mã số: PH 029
Cao: 35cm  Rộng: 20cm  Sâu: 14cm
Giá: 678.000VND
       

Mã số: PH 058 Đ  
Cao: 50cm - Rộng: 21cm
Giá:2.350.000 vnd
       

Mã số: PH 042
Cao: 40cm  Rộng: 27cm
Giá: 1.630.000 vnd