Tượng Rồng

Mã số: CV 049
Cao: 28cm   Rộng: 15cm
Giá: 640.000 VND

Mã số: LO 011

Cao: 36cm  Rộng: 18,5cm  Sâu 14,5cm

Giá: 1,580,000 vnd

Mã số: RONG 001

Cao: 12,5cm  Rộng: 13cm  Sâu: 5cm

Giá: 202,000 vnd
        

Mã số: LT 053
Cao: 41.5cm   Rộng: 16.5cm   Sâu: 12cm
Giá: 1.065.000 VND
       

Mã số: CV 097
Cao:14cm   Rộng 10cm
Giá: 280.000 VND
       
Mã số: CV 021 R
Cao:10,5cm   Rộng:10cm
Giá: 148.000 VND
       
Mã số: RONG 022
Cao: 15cm    Rộng: 30cm
Giá: 690.000 VND
       
Mã số: RONG 020
Cao: 25cm    Rộng: 40cm
Giá: 1.640.000    
Mã số: RONG 019
Cao: 31cm Rộng: 28cm Sâu: 12cm
Giá:1.330.000 vnd
  Quà tặng tết, linh vật rồng.

Mã số: LO 029
Cao: 28cm   Rộng: 18cm   Sâu: 17cm
Giá: 1.400.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: LO 030
Cao: 52cm   Rộng: 26cm   Sâu: 26cm
Giá: 2.780.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: DIEU 003
Rộng: 63cm  Sâu: 10cm
Giá: 1.330.000VND
        

Mã số: RONG 002
Cao: 24cm   Rộng: 24cm
Giá: 790.000 VND
       

Mã số: RONG 018
Cao: 15cm  Rộng: 15.5cm  Sâu: 5cm
Giá: 264.000VND