Tượng Phật Di Lặc đẹp

Mã số: DL 113
Cao: 8,5cm    Rộng: 8,5cm
Giá: 112.000 VND
       
 
Mã số: DL 136
Cao: 22cm    Rộng: 21cm
Giá: 690.000 VND
       
Size1: Mã số: DL 028
           Cao: 30cm   Rộng: 19cm
           Giá: 590.000 VND
                 
Size2: Mã số: DL 027
            Cao: 45cm   Rộng: 27cm
            Giá: 1.480.000 VND
                   Quà tặng tết Bính Thân, tượng Di Lặc dâng vàng dâng ngọc
Mã số: DL 080
Cao: 28cm    Rộng: 23cm
Giá: 590.000 VND
       
Mã số: DL 083
Cao: 70cm    Rộng: 45cm
Giá: 4.500.000 VND
       Quà tết tặng sếp, Tượng Phật Di Lặc cao cấp
Mã số: DL 121
Cao: 8cm   Dài: 11cm
Giá: 116.000 VND
        
Mã số: DL 044
Cao: 20 cm    Rộng: 16cm
Giá: 360.000 VND
        
Mã số: DL 132
Cao: 8cm   Dài: 15cm
Giá: 152.000 VND
       
Mã số: DL 119
Cao:12cm   Dài: 20cm
Giá: 242.000 VND
        
       
Mã số: DL 095
Cao: 23cm   Rộng: 24cm
Giá: 610.000 VND
       
Mã số: DL 077
Cao: 20cm    Rộng: 20cm
Giá: 488.000 vnd
       
Mã số: DL 058
Cao: 12cm    Rộng: 23cm
Giá: 618.000 VND
       
Mã số: DL 089
Cao: 18cm    Rộng: 28cm
Giá: 850.000 VND
       Quà tết tặng người thân, tượng Di Lặc ngũ tặc.
Mã số: DL 124
Cao: 34cm   Rộng: 22cm
Giá: 1.050.000 VND
         Quà tết Bính Thân, Tượng Di Lặc thả tiền vàng
Mã số: DL 091
Cao: 12cm    Rộng: 14cm
Giá: 232.000 VND
        
Mã số: DL 141
Cao: 32cm    Rộng: 21cm
Giá: 830.000 VND
       
Mã số: DL 094
Cao: 16cm    Rộng: 15cm
Giá: 338.000 VND
       
Mã số: DL 130
Cao: 25cm   Rộng: 15cm
Giá: 488.000 VND
       
Mã số: DL 144
Cao:10cm   Rộng: 8cm
Giá: 143.000 VND
        
Mã số: DL 084
Cao:55cm    Rộng: 37cm
Giá: 3.100.000 VND
        Quà tết 2016, tượng Di Lặc đứng đài sen.

Mã số: GT 014
Cao: 8.5cm  Rộng: 14.5cm  Sâu: 14.5cm
Giá: 278.000VND
        

Mã số: DL 134
Cao: 22cm   Rộng: 28cm
Giá: 1.090.000 VND
              Quà tặng tết Bính Thân, lọ hoa Di Lặc
Mã số: DL 004
Cao:30cm    Rộng: 38cm
Giá: 1.360.000 VND
        
Mã số: DL 111
Cao: 32cm   Rộng: 25cm
Giá: 740.000 VND
       Quà tặng tết 2016, tượng Di Lặc
Mã số: DL 088
Cao: 20cm    Rộng: 21cm
Giá: 488.000 VND
       
Mã số: DL 127
Cao: 15cm   Rộng:18cm
Giá: 288.000 VND
       
Mã số: DL 061
Cao: 15cm   Rộng: 21cm
Giá: 560.000 VND
       
Mã số: DL 068
Cao: 17cm   Rộng: 11cm
Giá: 252.000 VND
       
Mã số: DL 140
Cao: 35cm   Rộng: 24cm
Giá: 870.000 VND
       
Mã số: DL 059
Cao: 30 cm  Rộng:25 cm
Giá: 1.300.000 VND
       
        
Mã số: DL 129
Cao: 40cm    Rộng: 40cm
Giá: 2.040.000 VND
      
Mã số: DL 081
Cao: 38cm    Rộng: 36cm
Giá: 2.290.000 VND
       Quà tết biếu sếp, sang trọng, ý nghĩa, tượng Phật Di Lặc
Mã số: DL 116
Cao: 25cm   Rộng: 28 cm
Giá: 632.000 VND
       
Mã số: DL 098
Cao: 20cm    Rộng:15cm
Giá: 402.000 VND
       

Mã số: DL 117
Cao: 31cm  Rộng: 38cm  Sâu: 14cm
Giá: 1.165.000 vnd
       

Mã số: DL 110
Cao: 13cm  
Rộng:13cm
Giá: 232.000  VND
       
Mã số: DL 131
Cao: 38cm   Rộng: 50cm
Giá: 2.260.000 VND
       Quà tặng tết đầy ý nghĩa, Tượng Di Lặc gánh như ý

Mã số: DL 108
Cao: 11cm   
Rộng: 14.5cm  
Sâu: 10.5cm
Giá: 178.000 VND
       

Tượng Phật Di Lặc

Size1: Mã số: DL 011
           Cao:24 cm    Rộng: 20 cm
           Giá: 570.000 VND
                  

Size2: Mã số: DL 097

           Cao: 12cm  Rộng: 9cm

           Giá: 170.000 vnd
                   

Mã số: DL 118
Cao: 17cm   Rộng: 14cm
Giá: 384.000 VND
        

Mã số: DL 027

Cao: 44,5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 20cm

Giá: 1,480,000 vnd
        

Mã số: DL 104
Cao: 20cm    Rộng: 15cm
Giá: 302.000 VND
        
Mã số: DL 107
Cao: 14 cm    Rộng: 17cm
Giá: 280.000 VND
       

Mã số: DL 010
Cao: 20cm  Rộng: 13cm  Sâu: 8,5cm
Giá: 395,000 vnd
       

Mã số: DL 003

Cao: 42cm  Rộng: 39cm  Sâu: 23cm

Giá: 2.040,000 vnd
       

Mã số: DL 109

Cao: 13cm
 Rộng: 17,5cm
 Sâu: 8,5cm

Giá: 288.000 vnd
       

Size1: Mã số: DL 075
           Cao: 18 cm    Rộng:18cm
           Giá: 470.000  VND
                  Size2: Mã số: DL 050           Cao: 26cm  Rộng: 27cm           Giá: 1.090.000 vnd
                   Size3: Mã số: DL 143           Cao: 10cm  Rộng: 10cm           Giá: 245.000 vnd
                   Size4: Mã Số: DL 074           Cao: 7 cm  Rộng: 7.5cm           Giá: 103.000 vnd
                   
 

Mã số: DL 053
Cao: 12cm   Rộng: 12.5cm   Sâu: 10.5cm
Giá: 192.000 VND
        

Mã số: DL 133
Cao: 32cm    Rộng: 32cm
Giá: 1.090.000 VND
       
Mã số: DL 092
Cao: 25cm    Rộng: 19cm
Giá: 470.000 VND
       
Mã số: DL 002
Cao:24cm    Rộng: 23cm
Giá: 570.000 VND