Tượng Phật Di Lặc đẹp

Mã số: DL 002
Cao:24cm    Rộng: 23cm
Giá: 670.000 VND
       
              
Mã số: DL 077
Cao: 20cm    Rộng: 20cm
Giá: 575.000 vnd
       
Mã số: DL 131
Cao: 38cm   Rộng: 50cm
Giá: 2.530.000 VND
      Quà tặng tết đầy ý nghĩa, Tượng Di Lặc gánh như ý
Mã số: DL 061
Cao: 15cm   Rộng: 21cm
Giá: 665.000 VND
     
Mã số: DL 088
Cao: 20cm    Rộng: 21cm
Giá: 575.000 VND
       

Mã số: DL 108
Cao: 11cm   
Rộng: 14.5cm  
Sâu: 10.5cm
Giá: 192.000 VND
    

Mã số: DL 104
Cao: 20cm    Rộng: 15cm
Giá: 320.000 VND
        
Mã số: DL 116
Cao: 25cm   Rộng: 28 cm
Giá: 730.000 VND
       
Mã số: DL 091
Cao: 12cm    Rộng: 14cm
Giá: 245.000 VND
        
Mã số: DL 141
Cao: 32cm    Rộng: 21cm
Giá: 975.000 VND
       
Mã số: DL 044
Cao: 20 cm    Rộng: 16cm
Giá: 380.000 VND
        
Mã số: DL 084
Cao:55cm    Rộng: 37cm
Giá: 3.300.000 VND
         Quà tết 2016, tượng Di Lặc đứng đài sen.
Mã số: DL 113
Cao: 8,5cm    Rộng: 8,5cm
Giá: 125.000 VND
       
 
Mã số: DL 068
Cao: 17cm   Rộng: 11cm
Giá: 264.000 VND
       
Size1: Mã số: DL 075
           Cao: 18 cm    Rộng:18cm
           Giá: 506.000  VND
                   Size2: Mã số: DL 050            Cao: 26cm  Rộng: 27cm            Giá: 1.260.000 vnd
                    Size3: Mã số: DL 143            Cao: 10cm  Rộng: 10cm            Giá: 255.000 vnd
                    Size4: Mã Số: DL 074            Cao: 7 cm  Rộng: 7.5cm            Giá: 117.000 vnd
                   
 

Mã số: GT 014
Cao: 8.5cm  Rộng: 14.5cm  Sâu: 14.5cm
Giá: 285.000VND
        

Mã số: DL 119
Cao:12cm   Dài: 20cm
Giá: 256.000 VND
        
       
Mã số: DL 127
Cao: 15cm   Rộng:18cm
Giá: 297.000 VND
     
Mã số: DL 098
Cao: 20cm    Rộng:15cm
Giá: 440.000 VND
       
Mã số: DL 140
Cao: 35cm   Rộng: 24cm
Giá: 990.000 VND