Tượng Phật Bà

Mã số: PH 033
Cao:24 cm    Rộng:12 cm
Giá:380.000 VND
       

 Mã số: PH 023
Cao:68cm Rộng::
 Giá:3.400.000 vnd 
       

Mã số: PH 086
Cao: 24cm   Rộng: 27cm
Giá: 990.000 VND
       
Mã số: PH 089
Cao:25cm   Rộng:17cm
Giá: 594.000 VND
     
Mã số: PH 039
Cao: 25cm   Rộng: 12,5cm
Giá: 380.000 VND
       
Mã số: PH 088
Cao:30cm   Rộng: 16cm
Giá: 595.000 VND
       
Mã số: PH 076
Cao: 17cm    Rộng:11cm
Giá: 245.000 VND
       
Mã số: PH 060
Cao: 43cm    Rộng: 22cm
Giá: 1.330.000 VND
       
    
Mã số: PH 063
Cao: 50cm    Rộng: 28cm
Giá: 2.090.000 VND
       

Theo kinh điển phật giáo  thì có rất nhiều các vị Bồ Tát, nhưng có lẽ Quán Thế Âm là vị Bồ Tát được biết đến nhiều nhất. Sở dĩ như thế là vì hạnh 
Mã số: PH 087
Cao: 16cm    Rộng: 7cm
Giá: 180.000 VND
        

Size1: Mã số: PH 022
           Cao:30 cm    Rộng: 10 cm
           Giá: 450.000  VND
                  

Size2: Mã số: PH 021

            Cao: 22.5cm  Rộng: 8.5cm

           Giá: 312.000 vnd
                 

Mã số: PH 006
Cao: 25cm    Rộng: 17cm
Giá: 620.000 VND
       

Mã số: PH 044
Cao: 47cm  Rộng: 27cm
Giá: 2.900.000 VND
        

Mã số: PH 031
Cao: 25cm   Rộng: 15.5cm   Sâu: 11cm
Giá: 480.000 VND
        

Mã số: PH 012
Cao: 39cm  Rộng: 27.5cm  Sâu: 24cm
Giá: 1.550.000VND

 

Tượng Quán Thế Âm Bồ Tát

 

Tượng Phật Quan Âm

 

Tượng Bồ Tát Quán Tự Tại


       

Mã số: PH 080

Cao: 33cm  Rộng: 22cm  Sâu: 10cm

Giá: 740,000 vnd
       

Mã số: PH 058

Cao: 56cm  Rộng: 21cm  Sâu: 18cm

Giá: 2,600,000 vnd

Mã số PH 041
Cao: 46cm  Rộng: 25,5cm  Sâu: 21,5cm
Giá: 2,530,000 vnd
     

Mã số: PH 075

Cao: 15,5cm  Rộng: 8cm  Sâu: 7cm

Giá: 170,000 vnd
        

Mã số : PH 082

Cao: 20,5cm  Rộng: 12,5cm

Giá: 392,000 vnd

Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát