Tượng phong thủy

Mã số: NGHE 015
Cao: 23cm    Rộng: 19cm
Giá: 1.500.000 VND

Mã số: NGHE 024
Cao: 15cm    Rộng: 10cm  Sâu: 20cm (mỗi bức)
Giá: 990.000 VND

Mã số: NGHE 004
Cao: 19cm   Rộng: 11cm   Sâu: 16cm (mỗi bức)
Giá: 770.000 VND
       

Mã số: NGHE 022
Cao: 26.5cm   Rộng: 26cm   Sâu: 18cm
Giá: 2.070.000 VND 

Mã số: DE 009
Cao: 29cm    Rộng: 23cm
Giá: 1.150.000 VND  
Mã số: CV 029
Cao: 20cm   Rộng: 24cm
Giá: 665.000 VND
Size1: Mã số: NGUA 003
            Cao:29cm  Rộng:28cm
            Giá: 815.000 VND
                   

Size2: Mã số: NGUA 004
             Cao: 49cm   Rộng: 47cm
            Giá: 2.780.000 VND
                   
Mã số: GA 005
Cao: 30cm    Rộng: 27cm
Giá: 770.000 VND
        
Mã số: CV 032
Cao: 13cm    Rộng: 20cm
Giá: 450.000 VND
        
Mã số: CV 082
Cao: 10cm    Rộng: 11cm
Giá: 176.000 VND
        
Size1: Mã số: NGUA 018
            Cao: 14cm    Rộng: 18cm
            Giá: 513.000 VND
                   

Size2:  Mã số: NGUA 019
             Cao: 17cm   Rộng: 21cm
             Giá: 715.000 VND
                   

Size3:  Mã số: NGUA 020
             Cao: 23cm   Rộng: 31cm
             Giá: 870.000 VND
                    
Mã số: NGUA 017
Cao: 30 cm    Rộng:39 cm
Giá: 1.100.000 VND
       

Mã số: CV 002
Cao: 26.5cm  Rộng: 26cm  Sâu: 15cm
Giá: 750.000VND
        

Mã số: KHI 010
Cao: 20.5cm   Rộng: 16cm   Sâu: 5.5cm
Giá: 380.000 VND
        

Mã số: NGUA 022

Cao: 17,5cm  Rộng: 35cm  Sâu: 12cm

Giá: 905.000 vnd

  

Mã số: NGUA 024

Cao: 37cm
Rộng : 42cm

Giá: 1.700.000 vnd
       
 

Mã số: CV 065 và CV 066

Cao: 23 cm     Rộng: 15 cm

Giá: 1.090.000 vnd (cả đôi)

 

 
Size1: Mã số: NGUA 008           
Cao:         
Giá:750,000 vnd
         

Size2: Mã số: NGUA 009          
Cao: 40,5cm  Rộng: 37cm           
Giá: 2.460,000 vnd
       

Mã số: CV 065

Cao:23 cm    Rộng: 15cm
Giá: 545.000 VND 

Tượng con heo đội như ý

Tượng con lợn như ý

Tượng chú heo

 

Mã số: CV 062

Cao: 8cm     Rộng 15cm     Sâu 10cm

Giá: 218.000 vnd

Tượng heo

Tượng chú heo vui vẻ

Tượng chú lợn hạnh phúc

 

M