Tượng phong thủy

Mã số: NGHE 028
Cao: 20cm    Rộng: 28cm
Giá: 1.110.000 VND
       

Mã số: KHI 010
Cao: 20.5cm   Rộng: 16cm   Sâu: 5.5cm
Giá: 360.000 VND
        

Mã số: LO 030
Cao: 52cm   Rộng: 26cm   Sâu: 26cm
Giá: 2.490.000 VND
        

Lọ hoa

size1: Mã số: PH 067
           Cao:25cm    Rộng: 13cm
           Giá: 476.000 VND
                  

Size2: Mã số: PH 081

           Cao: 16.5cm  Rộng: 9cm

           Giá: 265.000 vnd
                  

Mã số: QC 002
Cao: 28.5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 21cm
Giá: 1.050.000VND
        

Mã số: CV 020
Cao: 7cm    Dài: 13cm
Giá: 162.000 VND
        
Mã số: CV 060
Cao:15 cm    Rộng:20 cm
Giá: 470.000 VND
       
Mã số: DE 009
Cao: 29cm    Rộng: 23cm
Giá: 980.000 VND
       
Mã số: DL 113
Cao: 8,5cm    Rộng: 8,5cm
Giá: 112.000 VND
       
 
Mã số: DL 083
Cao: 70cm    Rộng: 45cm
Giá: 4.500.000 VND
       Quà tết tặng sếp, Tượng Phật Di Lặc cao cấp
Mã số: DL 044
Cao: 20 cm    Rộng: 16cm
Giá: 360.000 VND
        
Mã số: DL 077
Cao: 20cm    Rộng: 20cm
Giá: 488.000 vnd
       
Mã số: DL 058
Cao: 12cm    Rộng: 23cm
Giá: 618.000 VND
       
Mã số: DL 091
Cao: 12cm    Rộng: 14cm
Giá: 232.000 VND
        
Mã số: DL 141
Cao: 32cm    Rộng: 21cm
Giá: 830.000 VND
       
Mã số: DL 128
Cao: 28cm   Rộng: 19cm
Giá:  540.000 VND
        
     
Mã số: DL 144
Cao:10cm   Rộng: 8cm
Giá: 143.000 VND
        
Mã số: DL 084
Cao:55cm    Rộng: 37cm
Giá: 3.100.000 VND
        Quà tết 2016, tượng Di Lặc đứng đài sen.
Mã số: CV 102
Cao: 14cm    Rộng: 12cm
Giá: 258.000 VND
       
       
Mã số: GA 005
Cao: 30cm    Rộng: 27cm
Giá: 645.000 VND
        
Mã số: PH 011
Cao:33cm   Rộng:26cm
Giá: 560.000 VND
        
Mã số: CV 095
Cao: 14cm   Rộng: 14cm
Giá: 280.000 VND
       
Mã số: NK 027
Cao: 50cm   Rộng:21cm
Giá: 1.340.000 VND
       
Mã số: NK 025
Cao: 42cm    Rộng:21cm
Giá: 1.170.000 VND
       

Mã số: LO 029
Cao: 28cm   Rộng: 18cm   Sâu: 17cm
Giá: 1.180.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: CV 029
Cao: 20cm   Rộng: 24cm
Giá: 560.000 VND
       
Mã số: CV 032
Cao: 13cm    Rộng: 20cm
Giá: 418.000 VND
        
Mã số: PH 087
Cao: 16cm    Rộng: 7cm
Giá: 167.000 VND
        
 
Size1: Mã số: NGUA 008           
Cao:         
Giá:664,000 vnd
         

Size2: Mã số: NGUA 009          
Cao: 40,5cm  Rộng: 37cm           
Giá: 2.120,000 vnd
       
Mã số: CV 077
Cao: 25cm    Rộng: 25cm
Giá: 540.000 VND
       
Mã số: NGUA 017
Cao: 30 cm    Rộng:39 cm
Giá: 930.000 VND
       
Mã số: CV 099
Cao: 15cm   Rộng: 12cm
Giá: 280.000 VND
        
Mã số: PH 088
Cao:30cm   Rộng: 16cm
Giá: 560.000 VND
       
Mã số: PH 025
Cao: 25cm   Rộng:15cm
Giá: 430.000 VND
       

Quán Thế Âm Bồ Tát là danh xưng của một vị Phật đáng lẽ đã chứng quả Phật, nhưng còn nguyện ở cõi ta bà để cứu độ chúng sinh. Theo dân gian và trong kinh sách nhà Phật thì Quán Thế Âm được xem là vị Bồ Tát có thần lực nhất, chỉ sau Đức Phật Tổ. Với lòng từ bi vô lượn, Quán Thế Âm thể hiện sức 
Mã số: PH 063
Cao: 50cm    Rộng: 28cm
Giá: 1.860.000 VND
       

Theo kinh điển phật giáo  thì có rất nhiều các vị Bồ Tát, nhưng có lẽ Quán Thế Âm là vị Bồ Tát được biết đến nhiều nhất. Sở dĩ như thế là vì hạnh 
Mã số: PH 086
Cao: 24cm   Rộng: 27cm
Giá: 860.000 VND
       
Mã số: DL 088
Cao: 20cm    Rộng: 21cm
Giá: 488.000 VND
       
Mã số: DL 127
Cao: 15cm   Rộng:18cm
Giá: 288.000 VND
       
Mã số: DL 059
Cao: 30 cm  Rộng:25 cm
Giá: 1.300.000 VND
       
        
Mã số: QC 008
Cao: 35cm   Rộng:28cm
Giá: 1.110.000 VND
         
 Quà tết tặng người thân, tượng Quan Công.

 

size1: Mã số: QC 003 
          Cao: 40cm    Rộng: 24cm
          Giá: 1.510.000 VND (giảm 10%)
                    

Size2: Mã số: QC 045
           Cao: 30cm  Rộng: 15cm
           Giá: 780.000 vnd
                 

Size1: Mã số: QC 041
            Cao: 25cm    Rộng: 18cm
            Giá: 695.000 VND
                   
Size2:  Mã số: QC 020
             Cao:30cm   Rộng: 24cm
             Giá: 880.000 VND
                    Quà tết ý nghĩa, tượng Quan Công

Mã số: QC 042
Cao: 20cm  Rộng: 17cm  Sâu: 14.5cm
Giá: 475.000VND
       

Size1: Mã số: QC 049
           Cao:30cm   Rộng:25cm
          Giá: 1.060.000 VND
                  

Size2: Mã số: QC 034
            Cao: 41cm   Rộng: 38cm
            Giá: 1.860.000 vnd
                   Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công ngồi đọc sách.
Mã số: QC 048
Cao: 37cm    Rộng: 38cm
Giá: 1.880.000 VND
       Quà tết 2016, Tượng Quan Công đả đao
Mã số: QC 031
Cao: 23cm    Rộng: 15cm
Giá: 450.000 VND
       Quà tết năm 2016, tượng Quan Công
Mã số: QC 044
Cao:44cm   Rộng:28cm
Giá: 1.110.000 VND
        Quà tặng tết Bính Thân, tượng Quan Công
Size2:  Mã số: QC 018
             Cao: 48cm   Rộng: 26cm
              Gia: 1750.000 vnd 
                     

Quà tết tặng sếp, tượng Quan Côngkhoanh tay
Mã số: QC 001
Cao: 28cm    Rộng: 17cm
Giá: 524.000 VND
       
Mã số: QC 046
Cao: 30cm   Rộng: 16cm
Giá: 545.000 VND
       
 

Size1: Mã số: PH 022
           Cao:30 cm    Rộng: 10 cm
           Giá: 418.000  VND
                  

Size2: Mã số: PH 021

            Cao: 22.5cm  Rộng: 8.5cm

           Giá: 295.000 vnd
                   

Mã số: PH 071
Cao: 21cm    Rộng: 15cm
Giá: 380.000 VND
Mã số: QC 050
Cao: 45cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.750.000 vnd
       
Mã số: RONG 020
Cao: 25cm    Rộng: 40cm
Giá: 1.430.000   
Mã số: CV 082
Cao: 10cm    Rộng: 11cm
Giá: 165.000 VND
        
Size1: Mã số: NGUA 018
            Cao: 14cm    Rộng: 18cm
            Giá: 470.000 VND
                   

Size2:  Mã số: NGUA 019
             Cao: 17cm   Rộng: 21cm
             Giá: 618.000 VND
                   

Size3:  Mã số: NGUA 020
             Cao: 23cm   Rộng: 31cm
             Giá: 755.000 VND
                    
Mã số: CV 089
Cao: 20cm    Rộng: 20cm
Giá: 695.000 VND
       
Size1: Mã số: NGUA 003
            Cao:29cm  Rộng:28cm
            Giá: 695.000 VND
                    

Size2: Mã số: NGUA 004
             Cao: 49cm   Rộng: 47cm
            Giá: 2.490.000 VND
                   
Mã số: PH 085
Cao: 35cm    Rộng: 23cm
Giá: 980.000 VND
       
     
Mã số: DL 110
Cao: 13cm  
Rộng:13cm
Giá: 232.000  VND
       
Mã số: PH 076
Cao: 17cm    Rộng:11cm
Giá: 232.000 VND
       

Mã số: PH 031
Cao: 25cm   Rộng: 15.5cm   Sâu: 11cm
Giá: 430.000 VND
        

  

Mã số: NGUA 024

Cao: 37cm
Rộng : 42cm

Giá: 1.530.000 vnd
       
 

Mã số: PH 029
Cao: 35cm  Rộng: 20cm  Sâu: 14cm
Giá: 678.000VND
       

Mã số: PH 044
Cao: 47cm  Rộng: 27cm
Giá: 2.700.000 VND
        

Mã số: PH 033
Cao:24 cm    Rộng:12 cm
Giá:350.000 VND
       
Mã số: PH 039
Cao: 25cm   Rộng: 12,5cm
Giá: 350.000 VND
       
Mã số: PH 060
Cao: 43cm    Rộng: 22cm
Giá: 1.130.000 VND
       
    
Mã số: DL 112
Cao: 26cm   Rộng: 14cm
Giá: 475.000 VND
 Tượng Phật Di Lặc
 

Theo truyền thuyết, đức Phật Di Lặc là biểu tượng của niềm hạnh phúc vô bờ. Phật Di Lặc là vị bồ tát thường hóa giải những buồn phiền, giận dữ hay nhứng áp lực căng thẳng của con người thành hạnh phúc. Chính vì vậy mà tượng Phật Di Lặc được trưng bày và thờ cúng rất rộng rãi.

Mã số: DL 108
Cao: 11cm   
Rộng: 14.5cm  
Sâu: 10.5cm
Giá: 178.000 VND
       

Tượng Phật Di Lặc

Size1: Mã số: DL 011
           Cao:24 cm    Rộng: 20 cm
           Giá: 570.000 VND
                  

Size2: Mã số: DL 097

           Cao: 12cm  Rộng: 9cm

           Giá: 170.000 vnd
                   

Mã số: DL 118
Cao: 17cm   Rộng: 14cm
Giá: 384.000 VND
        

Mã số: DL 027

Cao: 44,5cm  Rộng: 27cm  Sâu: 20cm

Giá: 1,480,000 vnd
        

Mã số: DL 104
Cao: 20cm    Rộng: 15cm
Giá: 302.000 VND
        
Mã số: DL 107
Cao: 14 cm    Rộng: 17cm
Giá: 280.000 VND
       

Mã số: DL 010
Cao: 20cm  Rộng: 13cm  Sâu: 8,5cm
Giá: 395,000 vnd
       

Mã số: DL 003

Cao: 42cm  Rộng: 39cm  Sâu: 23cm

Giá: 2.040,000 vnd
       

Mã số: DL 109

Cao: 13cm
 Rộng: 17,5cm
 Sâu: 8,5cm

Giá: 288.000 vnd
       

Size1: Mã số: DL 075
           Cao: 18 cm    Rộng:18cm
           Giá: 470.000  VND
                  Size2: Mã số: DL 050           Cao: 26cm  Rộng: 27cm           Giá: 1.090.000 vnd
                   Size3: Mã số: DL 143           Cao: 10cm  Rộng: 10cm           Giá: 245.000 vnd
                   Size4: Mã Số: DL 074           Cao: 7 cm  Rộng: 7.5cm           Giá: 103.000 vnd
                   
 

Mã số: DL 053
Cao: 12cm   Rộng: 12.5cm   Sâu: 10.5cm
Giá: 192.000 VND
        

Mã số: DL 092
Cao: 25cm    Rộng: 19cm
Giá: 470.000 VND
       
Mã số: PH 068
Cao:29cm    Rộng30cm
Giá: 1.320.000 vnd
        

Mã sô: PH 069
Cao: 50cm    Rộng: 18cm
Giá: 1.480.000 VND
       

Mã số: PH 056
Cao: 15cm    Rộng: 47cm
Giá: 755.000 VND
       
 

 

Mã số: PH 003
Cao: 28cm    Rộng:17cm
Giá: 524.000 VND
       Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni
Mã số: PH 071
Cao: 21cm    Rộng: 15cm
Giá: 420.000 VND
       Tượng Phật Tổ Như Lai hay còn gọi là Đức Phật Thích Ca Mầu Ni
Mã số: PH 079
Cao:28cm   Rộng:13
Giá: 440.000 VND
       
 
Mã số: NGHE 026
Cao:20cm   Rộng:23cm
Giá: 570.000 VND
       
Mã số: DL 002
Cao:24cm    Rộng: 23cm
Giá: 570.000 VND
       
              

Size1: Mã số: QC 017
Cao: 37cm  Rộng: 36cm  Sâu 17,5cm
Giá: 2.040,000 vnd
       

Size2: Mã số: QC 036
Cao: 47cm  Rộng: 41   Sâu: 23cm
Giá: 3.280.000 vnd
        

Mã số: QC 040
Cao: 22cm  Rộng: 16cm  Sâu: 12cm
Giá: 485.000VND
       

Quà tết 2016, tượng Quan Công

Mã số: QC038
Cao: 25cm    Rộng: 15.5cm 
Giá: 550.000VND
       

Mã số: QC 047
Cao: 60cm   Rộng: 30cm   Sâu: 20cm
Giá: 2.950.000 VND
       

Món quà tết đầy ý nghĩa Tượng đá phong thủy Quan Vân Trường
Mã số: PH 045
Cao:23cm   Rộng: 15cm
Giá: 418.000 VND
       

Mã số: NGUA 022

Cao: 17,5cm  Rộng: 35cm  Sâu: 12cm

Giá: 792.000 vnd
       

Mã số: QC 051
Cao: 41cm
Giá: 3.650.000 VND
       
Tượng Quan Công là món quà tết tặng người thân rất ý nghĩa

Mã số: NK 024
Cao: 38cm    Rộng: 36cm  Sâu: 18cm
Giá: 1.170.000VND
       

Mã số: PH 042
Cao: 40cm  Rộng: 27cm
Giá: 1.630.000 vnd
        

Mã số: CV 002
Cao: 26.5cm  Rộng: 26cm  Sâu: 15cm
Giá: 664.000VND
        

Size 1:  Mã số: PH 008
     Cao:10cm-Rộng:6cm
            Giá: 112.000 VND
                    

Size 2:  Mã số: PH 007
    Cao:14cm-Rộng:8cm
             Giá: 162.000 VND
                   

Size 3:  Mã số: PH 009
    Cao18cm-Rộng:11cm
             Giá: 271.000 VND
                   

Size 4:  Mã số: PH 002
     Cao:25cm- Rộng:14cm
             Giá: 488.000 VND
                    

Mã số: NGHE 004
Cao: 19cm   Rộng: 11cm   Sâu: 16cm (mỗi bức)
Giá: 670.000 VND
       

Mã số: NGHE 022
Cao: 26.5cm   Rộng: 26cm   Sâu: 18cm
Giá: 1.830.000 VND 
        

Mã số: NGHE 024
Cao: 15cm    Rộng: 10cm  Sâu: 20cm (mỗi bức)
Giá: 850.000 VND
       

Mã số: NGHE 029
Cao: 30cm    Rộng: 20cm   Dài: 43cm
Giá: 1.450.000 VND
        
Mã số: PH 026
Cao: 29cm   Rộng:17cm
Giá: 510.000 VND 
       
Mã số: NK 004
Cao: 34cm   Rộng:26cm
Giá: 786.000 VND
       

Mã số: LT 002
Cao: 37.5cm   Rộng: 21.5cm   Sâu: 21.5cm
Giá: 2.520.000 VND
       

Đôi chân nến rồng rất phù hợp để bày lên các ban thờ

Mã số: NGHE 015
Cao: 23cm    Rộng: 19cm
Giá: 1.300.000 VND