Tượng phong thủy

Mã số: CV 077
Cao: 25cm    Rộng: 25cm
Giá: 640.000 VND
     
Mã số: QC 050
Cao: 45cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.930.000 vnd
       

Mã số: KHI 010
Cao: 20.5cm   Rộng: 16cm   Sâu: 5.5cm
Giá: 380.000 VND
        

Mã số: DL 113
Cao: 8,5cm    Rộng: 8,5cm
Giá: 125.000 VND
       
 
Size1: Mã số: QC 041
            Cao: 25cm    Rộng: 18cm
            Giá: 815.000 VND
                   
Size2:  Mã số: QC 020
             Cao:30cm   Rộng: 24cm
             Giá: 1.040.000 VND
                     Quà tết ý nghĩa, tượng Quan Công

Mã số: CV 002
Cao: 26.5cm  Rộng: 26cm  Sâu: 15cm
Giá: 750.000VND
        

Size1: Mã số: QC 049
           Cao:30cm   Rộng:25cm
          Giá: 1.230.000 VND
                 

Size2: Mã số: QC 034
            Cao: 41cm   Rộng: 38cm
            Giá: 2.090.000 vnd
                    Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công ngồi đọc sách.
Mã số: PH 086
Cao: 24cm   Rộng: 27cm
Giá: 990.000 VND
       

Mã số: RONG 021

Cao: 40 cm

Rộng: 30 cm

Sâu: 15 cm

Giá: 1.720.000 vnd

1.204.000 vnd

 

 

 

Mã số: RONG 020
Cao: 25cm    Rộng: 40cm
Giá: 1.640.000    
Size 1:  Mã số: PH 008
     Cao:10cm-Rộng:6cm
            Giá: 125.000 VND
                   

Size 2:  Mã số: PH 007
    Cao:14cm-Rộng:8cm
             Giá: 175.000 VND
                   

Size 3:  Mã số: PH 009
    Cao18cm-Rộng:11cm
             Giá: 295.000 VND
                   

Size 4:  Mã số: PH 002
     Cao:25cm- Rộng:14cm
             Giá: 550.000 VND
                    

Mã số: LO 029
Cao: 28cm   Rộng: 18cm   Sâu: 17cm
Giá: 1.400.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: LO 030
Cao: 52cm   Rộng: 26cm   Sâu: 26cm
Giá: 2.780.000 VND
        

Lọ hoa

Mã số: CV 095
Cao: 14cm   Rộng: 14cm
Giá: 280.000 VND
       
Mã số: CV 099
Cao: 15cm   Rộng: 12cm
Giá: 280.000 VND
        
Mã số: CV 102
Cao: 14cm    Rộng: 12cm
Giá: 268.000 VND
       
       

Mã số: CV 104

Giá: 268.000

Cao: 11cm   Rộng: 12cm   Sâu 8cm

Tượng heo tiền

Mã số: CV 093

Cao: 13cm    Rộng: 10cm    Sâu 7cm

Giá: 268,000 vnd

Mã số: CV 078

Cao: 17 cm

Rộng: 28 cm

Sâu: 11 cm

Giá: 595.000 vnd