Mã số: PH 073
Cao: 29cm Rộng: 16.5cm Sâu: 17cm
Giá: 523.000 vnd
 
Mã số: PH 056
Cao: 15cm    Rộng: 47cm
Giá: 715.000 VND  
 
Mã số: PH 065
Cao: 48cm  Rộng: 40,5cm  Sâu: 27,5cm
 
Mã số: PH 063
Cao: 50cm    Rộng: 28cm
Giá: 1.780.000 VND

Theo kinh điển phật giáo  thì có rất nhiều các vị Bồ Tát, nhưng có lẽ Quán Thế Âm là vị Bồ Tát được biết đến nhiều nhất. Sở dĩ như thế là vì hạnh 
 
Mã số: PH 055
Cao: 60cm  Rộng: 26cm  Sâu: 25cm (mỗi bức)
Giá: 9.900.000 vnd
Bộ tượng Tam Thế thể hiện Phật Đạo bao trùm tất cả: quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là bộ tượng thờ chủ yếu của Phật Giáo, thường chiếm vị trí trang trọng nhất trong chùa. Để tạo ra một nơi thờ Phật tối thiểu chỉ cần ba bức tượng này là đủ. 
 
Mã số: PH 079
Cao:28cm   Rộng:13
Giá: 438.000 VND
 
 
Mã số: PH 058
Cao: 56cm  Rộng: 21cm  Sâu: 18cm
 
Mã số PH 041
Cao: 46cm  Rộng: 25,5cm  Sâu: 21,5cm
 
Mã số: PH 057   Cao    Giá:1.056.000 vnd
 
Mã số: PH 012
Cao: 39cm  Rộng: 27.5cm  Sâu: 24cm
Giá: 1.280.000VND
 
 Mã số: PH 014   Cao: 46cm  Rộng: 20cm   Giá: 3.930.000 vnd
 
Mã số: PH 029
Cao: 35cm  Rộng: 20cm  Sâu: 14cm
Giá: 654.000VND
 
Size1: Mã số: PH 078
           Cao: 19cm  Rộng: 12cm
 
Mã số: PH 083
Cao: 18cm  Rộng:12cm  Sâu: 12cm
 
Mã số : PH 082
Cao: 20,5cm  Rộng: 12,5cm
 
Mã số: PH 044
Cao: 47cm  Rộng: 27cm
Giá: 2.600.000 VND
 
Mã số: PH 080
Cao: 33cm  Rộng: 22cm  Sâu: 10cm
 
Mã số: PH 031
Cao: 25cm   Rộng: 15.5cm   Sâu: 11cm
Giá: 426.000 VND
 
Mã số: PH 052
Cao: 44.5cm  Rộng: 30.5cm  Sâu: 29.5cm
Giá: 1.760.000 VND
 
Mã số: PH 085
Cao: 35cm    Rộng: 23cm
Giá: 940.000 VND
     
 
Mã số: PH 058 Đ   Cao:   Giá:2.260.000 vnd
 
Mã số: PH 071
Cao: 21cm    Rộng: 15cm
Giá: 400.000 VND
 
 Mã số: PH 023 Cao:68cm Rộng:: Giá:3.160.000 vnd 
 
Mã số: PH 084
Cao: 11cm   Rộng: 25cm
Giá: 379.000 VND
 
Mã số: PH027
Cao: 41cm    Rộng: 24.5cm  Sâu: 18cm
Giá: 1.280.000VND
 
Mã số: PH 045
Cao:23cm   Rộng: 15cm
Giá: 400.000 VND
 
Mã số: PH 006
Cao: 25cm    Rộng: 17cm
Giá: 495.000 VND
 
Size 1:  Mã số: PH 008
     Cao:10cm-Rộng:6cm
            Giá: 115.000 VND

Size 2:  Mã số: PH 007
    Cao:14cm-Rộng:8cm
             Giá: 162.000 VND

Size 3:  Mã số: PH 009
    Cao18cm-Rộng:11cm
             Giá: 258.000 VND

Size 4:  Mã số: PH 002
     Cao:25cm- Rộng:14cm
             Giá: 467.000 VND
 
Mã số: PH 033
Cao:24 cm    Rộng:12 cm
Giá: 336.000 VND
      
 
Size2: Mã số: PH 081
           Cao: 16.5cm  Rộng: 9cm