Tượng thờ

Mã số: PH 052
Cao: 44.5cm  Rộng: 30.5cm  Sâu: 29.5cm
Giá: 1.840.000 VND

Mã số: QC 051
Cao: 41cm
Giá: 3.650.000 VND
Tượng Quan Công là món quà tết tặng người thân rất ý nghĩa

Mã số: PH 011
Cao:33cm   Rộng:26cm
Giá: 560.000 VND

 Mã số: PH 023 Cao:68cm Rộng:: Giá:3.300.000 vnd 

Mã số: DL 092
Cao: 25cm    Rộng: 19cm
Giá: 470.000 VND
Mã số: QC 015
Cao: 48cm    Rộng: 60cm
Giá: 5.100.000 VND
   

 

size1: Mã số: QC 003
          Cao: 40cm    Rộng: 24cm
          Giá: 1.510.000 VND

Size2: Mã số: QC 045

           Cao: 30cm  Rộng: 15cm

           Giá: 780.000 vnd

Size1: Mã số: QC 049
           Cao:30cm   Rộng:25cm
          Giá: 1.060.000 VND

Size2: Mã số: QC 034
            Cao: 41cm   Rộng: 38cm
            Giá: 1.860.000Quà tết biếu sếp, tượng Quan Công ngồi đọc sách.
Size2:  Mã số: QC 018
             Cao: 48cm   Rộng: 26cm
              Gia: 1750.000 vnd 

Quà tết tặng sếp, tượng Quan Côngkhoanh tay
Mã số: QC 050
Cao: 45cm    Rộng: 30cm
Giá: 1.750.000 vnd
Mã số: PH 085
Cao: 35cm    Rộng: 23cm
Giá: 980.000 VND
     

Mã số: PH 029
Cao: 35cm  Rộng: 20cm  Sâu: 14cm
Giá: 678.000VND

Mã số: PH 058 Đ   Cao:   Giá:2.350.000 vnd

Mã số: PH 056
Cao: 15cm    Rộng: 47cm
Giá: 755.000 VND

 

Mã sô: PH 069
Cao: 50cm    Rộng: 18cm
Giá: 1.480.000 VND

Mã số: PH 057   Cao    Giá:1.100.000 vnd

Mã số: PH 003
Cao: 28cm    Rộng:17cm
Giá: 524.000 VND
Mã số: PH 084
Cao: 11cm   Rộng: 25cm
Giá: 395.000 VND
Mã số: PH 071
Cao: 21cm    Rộng: 15cm
Giá: 420.000 VND
Mã số: PH 079
Cao:28cm   Rộng:13
Giá: 440.000 VND
 

Mã số: QC 025
Cao: 74cm (tinh cả cờ)    Rộng: 58cm
Giá: 6.480.000 VND

Mã số: QC 040
Cao: 22cm  Rộng: 16cm  Sâu: 12cm
Giá: 485.000VND

Quà tết 2016, tượng Quan Công

Mã số: QC 047
Cao: 60cm   Rộng: 30cm   Sâu: 20cm
Giá: 2.950.000 VND

Mã số: PH 045
Cao:23cm   Rộng: 15cm
Giá: 418.000 VND

Mã số: PH 042Cao: 40cm  Rộng: 27cmGiá: 1.630.000 vnd

Size 1:  Mã số: PH 008
     Cao:10cm-Rộng:6cm
            Giá: 112.000 VND

Size 2:  Mã số: PH 007
    Cao:14cm-Rộng:8cm
             Giá: 162.000 VND

Size 3:  Mã số: PH 009
    Cao18cm-Rộng:11cm
             Giá: 271.000 VND

Size 4:  Mã số: PH 002
     Cao:25cm- Rộng:14cm
             Giá: 488.000 VND