Phật A Di Đà

Mã số: PH 052
Cao: 44.5cm  Rộng: 30.5cm  Sâu: 29.5cm
Giá: 1.840.000 VND

Mã số: PH 011
Cao:33cm   Rộng:26cm
Giá: 560.000 VND
Mã số: PH 085
Cao: 35cm    Rộng: 23cm
Giá: 980.000 VND
     

Mã số: PH 083

Cao: 18cm  Rộng:12cm  Sâu: 12cm

Giá: 265,000 vnd

Mã số: PH 056
Cao: 15cm    Rộng: 47cm
Giá: 755.000 VND

 

Mã sô: PH 069
Cao: 50cm    Rộng: 18cm
Giá: 1.480.000 VND

Mã số: PH 003
Cao: 28cm    Rộng:17cm
Giá: 524.000 VND
Mã số: PH 084
Cao: 11cm   Rộng: 25cm
Giá: 395.000 VND
Mã số: PH 071
Cao: 21cm    Rộng: 15cm
Giá: 420.000 VND
Mã số: PH 079
Cao:28cm   Rộng:13
Giá: 440.000 VND
 
Mã số: PH 045
Cao:23cm   Rộng: 15cm
Giá: 418.000 VND
Size 1:  Mã số: PH 008
     Cao:10cm-Rộng:6cm
            Giá: 112.000 VND

Size 2:  Mã số: PH 007
    Cao:14cm-Rộng:8cm
             Giá: 162.000 VND

Size 3:  Mã số: PH 009
    Cao18cm-Rộng:11cm
             Giá: 271.000 VND

Size 4:  Mã số: PH 002
     Cao:25cm- Rộng:14cm
             Giá: 488.000 VND